Korzystanie z obiektu i usług w „TARITA” Salt SPA & Wellness

 1. Godziny otwarcia:
 • 12:00-20:00 we wszystkie dni tygodnia
 • w dni świąteczne, TARITA Salt SPA & Wellness działa w odrębnie

wyznaczonych godzin zgodnie z informacją podaną uprzednio na stronie

internetowej www.tarita.pl

 • TARITA Salt SPA & Wellness może zmienić godziny otwarcia w wypadku

prowadzenia na terenie Obiektu prac remontowych.

 • TARITA Salt SPA & Wellness zastrzega sobie możliwość zmian godzin otwarcia

obiektu lub jego poszczególnych części.

 • seanse dla dzieci odbywają się w godziny nieparzyste ostatni o godzinie 17.00
 1. Regulamin korzystania z Obiektu TARITA Salt SPA & Wellness:
 • Usługi/ Zabiegi rozpoczynają się zgodnie z umówioną godzina. Spóźnienie ma wpływ na czas trwania zabiegu. Zabiegi są skrócone o czas spóźnienia.

 

 • Zakup wstępu do skorzystania z usług oferty TARITA Salt SPA & Wellness, a także

samo przystąpienie do skorzystania z usługi są równoznaczne ze złożeniem przez

gościa oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych oraz, iż

zapoznał się a także akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 • Goście przebywający na terenie Obiektu TARITA Salt SPA & Wellness zobowiązani

są do skorzystania z szatni mieszczącej się w obiekcie.

 • Uiszczona opłata za niewykorzystane bilety wstępu, usługi oraz w przypadku

wyproszenia Gościa z Obiektu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie,

nie podlega zwrotowi.

 • Pobyt na terenie Obiektu służy relaksowi.
 • Goście zobowiązani są do kulturalnego zachowania i nie zakłócania spokoju innym Gościom.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz sprzętu elektronicznego w czasie korzystania z zabiegów w jaskini solnej i tężni.
 • Usługi masażu nie są usługami erotycznymi.
  Jeśli osoba posiadająca przeciwskazania do masażu uwzględnione w formularzu, decyduje się na masaż – bierze całkowitą odpowiedzialność za siebie i swoje zdrowie.
 • Na teren Obiektu nie będą wpuszczane osoby:

– pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających,

-zachowujące się agresywnie lub niezgodnie z normami zachowania przyjętymi

w obiektach typu Spa.

 • Na terenie Obiektu zakazane jest:

-palenie papierosów i zażywanie środków odurzających,

-wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych,

-wnoszenie szklanych przedmiotów,

– wprowadzanie psów i innych zwierząt,

– handel i akwizycja

W razie niezastosowania się do powyższych zakazów, na polecenie pracownika TARITA

Salt SPA & Wellness osoba łamiąca zakaz opuści Obiekt.

Wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz rejestrowanie obrazu lub dźwięku

jest możliwe tylko za zgodą Kierownictwa Obiektu.

 • Z oferty TARITA Salt SPA & Wellness mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie.

Osoby pomiędzy 12 a 18 rokiem życia mogą poddać się zabiegowi za pisemną

zgodą przedstawiciela ustawowego. Podpis należy złożyć osobiście, oświadczenia

dostępne są na recepcji Spa.

 • Właściciel TARITA Salt SPA & Wellness w celu zapewnienia należytego porządku i

bezpieczeństwa na terenie Obiektu oraz sprawnego funkcjonowania Obiektu,

zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usług świadczonych na terenie

Obiektu i/lub wstępu na teren Obiektu.

 • Za usługi świadczone przez TARITA Salt SPA & Wellness istnieje możliwość

dokonywania płatności gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto.

W przypadku płatności przelewem, należy ją wykonać na 5 dni przed umówionym

zabiegiem.

 • Pracownicy TARITA Salt SPA & Wellness są uprawnieni do przerwania

wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z zachowaniem Gościa niestosownym lub

nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (np. propozycje seksualne,

agresja itp.).

 • Bez zgody Właściciela TARITA Salt SPA & Wellness zabronione jest prowadzenie

na terenie Obiektu reklamy w jakiejkolwiek formie. Bezwzględnie wzbronione jest

polecanie i zachęcanie do korzystania z odpłatnych lub nieodpłatnych usług

konkurencyjnych wobec TARITA Salt SPA & Wellness świadczonych przez inne

osoby, podmioty gospodarcze lub instytucje.

 • Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy zgłaszać właścicielowi Obiektu

TARITA Salt SPA & Wellness bądź mailem na adres: taritaspa@gmail.com

 • Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Obiektu TARITA Salt SPA & Wellness są

zobowiązane przestrzegać niniejszego Regulaminu i podporządkować się nakazom

pracowników TARITA Salt SPA & Wellness.

 • W przypadku znieczyszczenia lub zagubienia przedmiotów bądź urządzeń

stanowiących wyposażenie Obiektu, Goście zobowiązani są do naprawienia

spowodowanej szkody poprzez zapłatę odszkodowania. Wielkość odszkodowania

ustalana jest każdorazowo, indywidualnie szacując straty.

 • TARITA Salt SPA & Wellness nie ponosi odpowiedzialności za szkody na zdrowiu

osób uczestniczących w zabiegach i zajęciach spowodowane niewłaściwym

korzystaniem z urządzeń znajdujących się na terenie Obiektu albo

nieprzestrzeganiem instrukcji i poleceń osób upoważnionych do prowadzenia zajęć.

 • Zmiany Regulaminu oraz cennika TARITA Salt SPA & Wellness podaje się do

wiadomości poprzez wywieszenie ich zmodyfikowanej treści na recepcji oraz

opublikowanie na stronie internetowej