Regulamin obowiązujący w Tarita Salt Spa od 9 maja 2020 r. do odwołania:

1. Tarita Salt Spa będzie otwarta dla Państwa w godzinach od 12:00 do 20:00 – do odwołania (OSTATNIE wejście na sesje inhalacyjne to godzina 19:00).

2. W Spa będzie możliwość korzystania z inhalacji w grocie solnej, tężni solankowej i zabiegu floatingu. Zabiegi MASAŻU są zawieszone do ODWOŁANIA.

3. Warunkiem korzystania z usług w Tarita Salt Spa jest OBOWIĄZKOWA wcześniejsza rezerwacja. Z przykrością informujemy, iż klienci, którzy nie dokonali rezerwacji niestety nie będą mogli skorzystać z usług naszego Spa. Dbajmy o siebie oraz o innych.

4. Po wejściu do obiektu obowiązuje dezynfekcja rąk.

5. Przed wejściem na inhalację prosimy o noszenie maseczki, po wejściu na zabiegi można ową maseczkę ściągnąć, a po wyjściu znów założyć.

6. Podczas kontaktu z personelem oraz z innymi osobami przebywającymi na terenie Spa prosimy zachować bezpieczną odległość.

7. Na inhalację w grocie solnej czy też tężni solankowej prosimy o zabranie własnego obuwia zamiennego lub zamiennych skarpet.

8. W grocie solnej i tężni solankowej w obecnej sytuacji nie będą dostępne kocyki na leżakach. Dla bardziej ciepłolubnych Państwa prosimy o zabranie własnego kocyka lub ręcznika.

9. Sesje inhalacyjne będą skrócone do 45 min, z uwagi na spokojne i bezpieczne minięcie się z innymi klientami oraz czas pozwalający na dezynfekcje pomieszczenia i leżaków.

10. Sesje inhalacyjne odbywają się ZAWSZE o pełnych godzinach. Począwszy od godziny 12 i zakończywszy o godzinie 19 (19:00 ostatnie wejście na inhalacje).

11. Wprowadzamy ograniczoną ilość osób w danym pomieszczeniu, tak aby zapewnić bezpieczeństwo naszym Klientom. Z pomieszczeń groty solnej oraz tężni solankowej mogą korzystać jedynie małe zorganizowane grupy, rodziny bądź indywidualnie. Nie ma możliwości aby w tym samym czasie z naszych usług korzystały osoby przypadkowe. U nas możesz czuć się bezpiecznie.

12. Dla każdego z Państwa będą wydawane klucze do szafek. Prosimy o ZWROT po zabiegach.

13. Osoby korzystające z zabiegu floatingu mają obowiązek korzystania z własnych KLAPEK basenowych oraz stroju kąpielowego.

14. Zalecamy płatność kartą płatniczą, w ostateczności oczywiście gotówką.

15. Obowiązuje zakaz uczestnictwa w seansach osób: przeziębionych, wykazujących jakiekolwiek objawy choroby: kaszel, ból gardła, katar, podwyższona temperatura.

Pozostałe punkty regulaminów w obiekcie jak i w grotach inhalacyjnych pozostają bez zmian.

https://tarita.pl/wp-content/uploads/2020/01/regulamin-spa.pdf

Tarita Salt Spa statute effective from May 9th, 2020 until further notice

1. Tarita Salt Spa will be open for you in the following hours 12:00 – 20:00 until further notice (LAST entrance for the inhalation session is 19:00).

2. There will be possibility to use the inhalation session, graduation tower as well as the floating session in our SPA. The MASSAGE treatments are abeyed until cancellation.

3. The condition to use our services in Tarita Salt Spa is MANDATORY advance booking. We regret to inform you, that customers who did not make the booking, they are not able to use the services of our SPA. Let’s take care of ourselves and others.

4. After coming to our SPA you have to do the hand disinfection.

5. Please put the face mask in our SPA. You can only take it down while the inhalation session.

6. Please keep the safe distance while you are in touch with our staff and other people who are in our SPA.

7. Please take your own repleceable shoes or socks for the inhalation session.

8. The blankets will not be available for our customers due to the current situation. Please take your own blanket or towel especially if you prefer the warm.

9. The inhalation session will be shorten up to 45 min in view of quiet and safe leaving our SPA as well as the time needed to do the disinfetion of our rooms and lawn chairs.

10. The inhalation sessions are ALWAYS at full hour, range from 12 to 19 (last entrance for the inhalation is 19).

11. We implement a limited number of people in each of our room to ensure the safety of our customers. Only small organized groups, families or indyvidualy can use the rooms of the salt cave and the graduation tower. It is not allowed to use our services by the strangers in the same time. You can feel safe with us.

12. Each of our customer receives the key to the locker. Please remeber to RETURN it after the session.

13. The person who use the floating must have to take your own flip-flops and swimsuit.

14. We advise to pay by debt/credit card, as a last resort by cash.

15. It is forbidden to participate in the sessions of people: colds, showing any symptoms of the disease like cough, sore throat, runny nose, high temperature.